Kurumlar bünyesinde Korono Virüs (Covid 19) Sağlık Taramalarının KVKK Uyumu

İşyerlerinde Korona Virüs (Covid 19)  Sağlık Kontrolü Uygulamalarının 6698  Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK) Perspektifinden İncelenmesi

 

Dünya çapında insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden ölümlere yol açan Korona virüsü (COVİD-19)  salgınına karşı yaygın şekilde önlemler alınması gerekmektedir. Özellikle toplu olarak bulunması gereken ortamlarda ve işyerlerinde sağlık taramalarının yapılması söz konusu olmaktadır. 

 

Bu bağlamda  birçok şirket  daha işyerinin girişinde ziyaretçi üçüncü kişileri  ve şirket çalışanlarını bir form aracılığı ile sorular sorarak( nefes darlığı, öksürük, ateş vb. olup olmadığına ilişkin) ve bu kişilerin fiziki muayenelerini yaparak (ateş ölçmek vb.) Korona virüs (COVİD-19) semptomlarına sahip olup olmadıklarına dair kontrol etmeye başlamıştır.

 

Söz konusu önlemlerin alınması esnasında kişiden sözlü, yazılı veya fiziki muayene yolu ile sağlık verilerinin verilmesi talep edilmektedir ve bu uygulamalarda KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri olan sağlık verilerinin işlenmesi nedeniyle özellikle hassasiyet gösterilmesi ve ilgili kişilere gereken ve uygun bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.

 

KVKK  kapsamında sağlık bilgisi niteliğindeki özel nitelikli kişisel veriler açık rıza bulunmaksızın ,yalnızca ‘ kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının  planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler  veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından’ işlenebilecektir. 

 

Bu hüküm doğrultusunda;

-Form aracılığı ile ziyaretçilerden talep edilecek sağlık bilgileri ile fiziki olarak yapılacak muayeneler (ateş ölçme gibi) neticesinde elde edilecek sağlık bilgileri kamu sağlığının korunması amacı ile toplandığından iş yerinde bu tedbirlerin alınması  hukuken uygundur.

 

- Bu işlemlerin yapılması esnasında dikkat edilmesi gereken husus; yazılı ve fiziki muayenenin ‘ işyeri hekimi veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanları’ tarafından yapılması gerekliliğidir ve bu vesile ile elde edilen sağlık verileri ve bunlara ilişkin belgelere kısıtlı erişim yetkisi ve muhafaza yükümlülüğü altında bulunanlar da yine işyeri  hekimi veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanları olmalıdır.

 

-Ayrıca rıza alınmıyor olsa da KVKK kapsamında ziyaretçilere yönelik aydınlatma metinlerinde Korona virüs (COVİD-19) salgını dolayısı ile muayenelere ilişkin revizeler yapılarak, aydınlatma yükümlülüğünün eksiksiz bir şekilde yerine getirildiğinden emin olunmalıdır.

 

Şirketlerin salgın durumunda işyeri sağlığı ve güvenliğini sağlamak hususundaki hukuki hükümlü yükümlülüğü en temel olarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 417’inci maddesinden ve 6331 Sayılı iş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun 4’üncü maddesinden kaynaklanmaktadır. 

 

Bu bağlamda KVKK bakımından yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına içeriği uygun aydınlatma metinlerinin ile ziyaretçilerin bilgilendirilmesi ve yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak fiziki sağlık kontrollerinin yapılması söz konusu olabilecektir.

 

Konuya ve uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulması halinde bizimle irtibata geçmekten çekinmeyiniz.

Saygılarımızla...

KIZIL DENETİM&DANIŞMANLIK

 

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız