BİR REKABETÇİ AVANTAJ FIRSATI OLARAK DENETİM

BİR REKABETÇİ AVANTAJ FIRSATI OLARAK DENETİM

Günümüzde; işletmeler,  küresel rekabet ortamı ve artan krizler arasında varlığını sürdürebilmek , tam kapasite ile  çalışabilmek ve karlılığını artırmak için mücadele vermektedir.   Dolaysıyla, varlıkların etkin kullanımı, finansal raporlamaların güvenirliliği, hile ve suistimallerin engellenmesi, yasalara ve mevzuata uygunluk ,iş süreçlerinin verimli tasarlanması, maliyet minimizasyonu işletmelere değer katmakta ve ve rekabet edebilme  düzeyini artırmaktadır.

Son yıllarda ortaya çıkan bir diğer gerçek ise ; işletmelerde hata ve hile oranlarının artmış olmasına ilişkindir. Uluslararası Suistimal  İnceleme Derneği’nin (ACFE ) yapmış olduğu bir araştırmaya göre, tipik bir kuruluş,  varklıklarının kötüye kullanımı, yolsuzluk ve mali tablo suistimali nedeniyle her yıl gelirlerinin %5’ini  kaybetmektedir. Bu veri ile  Dünya Gayri-Safi Hasılası karşılaştırıldığında,  suistimale bağlı olarak 3,7 trilyon dolarlık küresel kayıp olduğu anlaşılmaktadır. Bu kayıplara sadece işletme gelirlerinin çalınması olarak bakmak doğru değildir. Her işletme, ölçeği ne olursa olsun,  ülke ekonomisi için değer ifade etmekte olup,   bu işletmelerin  maruz kaldıkları kayıp ve suistimaller aslında o ülke bireyinin cebinden çalınan para demektir.

İşletmelerin ölçeğine göre;  en sık rastlanan suistimal türleri;  yolsuzluk, fatura suistimali, çekte tahrifat, harcama suistimali, bordro suistimali, mali tablo suistimali, nakit mevcudunu çalma, yazarkasa ödeme suistimali ve stok suistimali şeklindedir. Teknolojik ilerlemeler ve küresel iş ortamının sürekli gelişimi de bu suistimallerin tesbitini zorlaştırmaktadır.  Kurumlar sadece iç tehdit niteliğindeki suistimallerle karşı karşıya kalmamakta, dış tehditlerle de mücadele edip proaktif önlemler alarak kurumsal risk yönetimini şirketin bünyesine entegre etmek durumunda kalmaktadırlar.

Kurumların amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak üzere o kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçleri değerlendirilerek, bu süreçleri iyileştirmek ve geliştirmek amaçlı denetim faaliyetleri alınır. Ayrıca, kurumların risk haritaları belirlenerek şu hususlarda düzeltmeler ve avantajlar sağlanır:

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız